ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Τίτλος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Θέση
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Δ.Π.Θ.

Τίτλος

Καθηγήτρια

Θέση

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

Τίτλος
Επίκουρη Καθηγήτρια

Θέση
Τμήμα Μοριακής Τεχνολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ.

Τίτλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Θέση
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών Δ.Π.Θ.