Το πρόγραμμα

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. τα μαθήματα θα παραδίδονται από διδάσκοντες Καθηγητές των συνεργαζόμενω Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ. και F.S.F. του S.O.B. ή άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ́).

Περισσότερες πηλροφορίες για την ομάδα διδασκόντων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω σύνδεσμο:

 Κατάλογος διδασκόντων Π.Μ.Σ.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.


Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει 12 συνολικά μαθήματα στα 3 πρώτα εξάμηνα σπουδών, από τα οποία τα 7 προσφέρονται από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τα 5 από το Facolta di Scienze della Formazione (F.S.F.) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa της Νάπολης (Σύνολο 90 ECTS).

Οι ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτονται από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δ.Π.Θ., το οποίο διαθέτει:

  • ειδική αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη με σύγχρονα εποπτικά μέσα και τεχνολογική υποστήριξη,
  • αίθουσα τηλεδιασκέψεων,
  • εργαστήριο Η/Υ,
  • βιβλιοθήκη και
  • αναγνωστήριο.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών του κοινού Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο όπως και οι μονάδες που φέρει το καθένα τους αναγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω άρθρο:

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών