2η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος

ΓΦΠΠΧ 1 - Διδακτική Μεθοδολογία
Ημερομηνία: 28 Νοέμβριος 2015 09:00 - 13:30

  • Εποικοδομητισμός: συνεπαγωγές στη διδακτική μεθοδολογία
  • Αναλυτικά Προγράμματα: εννοιολογικές οριοθετήσεις, είδη
  • Διαθεματικότητα-Διεπιστημονικότητα: θεωρητικές και πρακτικές συνεπαγωγές στη διδακτική μεθοδολογία

 

Διδάσκων/ουσα:
Μαρία Δημάση
Τίτλος:
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Θέση:
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Γνωστικό αντικείμενο:
Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο

 

Όλες οι ημερομηνίες


  • 28 Νοέμβριος 2015 09:00 - 13:30