(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 8η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Χ. Μάρκου)

Κατηγορία
ΓΦΠΠΧ 6 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
Ημερομηνία
29 Ιουν 2019 09:00 - 13:00
Διδάσκων/ουσα:
Χριστίνα Μάρκου
Τίτλος:
Επίκουρη Καθηγήτρια
Θέση:
Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.
Γνωστικό αντικείμενο:
Βουλγαρική γλώσσα και φιλολογία
  • Γλωσσικός γραμματισμός
 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • 29 Ιουν 2019 09:00 - 13:00