Σύνδεση

Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ.. η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Δ.Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ., (στη συνέχεια Ε.Δ.Ε.) η οποία σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4485, του ΠΜΣ αποτελείται εννέα (9) μέλη εκ των οποίων τα τέσσερα (4) προέρχονται από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευςείνιων Χωρών του ΔΠΘ, τα τρία (3) από το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλία) και από δύο (2) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Η θητεία των μελών της Ε.Δ.Ε. είναι διετής με δυνατότητα συνέχισης για μία δεύτερη διετία.

Στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

•Να επιβλέπει την υλοποίηση του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.
•Να προγραμματίζει και να ελέγχει όλες τις διδακτικές, διοικητικές και λογιστικέςδραστηριότητες που συνδέονται με την υλοποίηση του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
•Να χορηγεί υποτροφίες μέχρι δύο (2) στο σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά κύκλο σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια σε συνδυασμό με την επίδοσή τους στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.. Το ποσό της υποτροφίας δύναται να ανέλθει μέχρι το συνολικό ύψος των διδάκτρων που κατέβαλε κάθε φοιτητής/τρια.

3. Ο/Η Διευθυντής/τρια και ο/η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/τρια του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ, Ο/Η Διευθυντής/τρια είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του/της αναπληρωτή/τριας, του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευςείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. Είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ του ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η θητεία του/της είναι διετής, δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του/της έργο ως Διευθυντής/τρια. Ο/Η Αναπληρωτής/τρισ. Διευθυντής/τρια είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Επιστημών Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλία).

Στον/Στη Διευθυντή/τρια και τον/την Αναπληρωτή/τρια Διευθυντή/τρια ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Να συγκαλούν το Επιστημονικό Συμβούλιο.
 • Να θέτουν σε εφαρμογή τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Ε.Δ.Ε.
 • Να επιβλέπουν την ομαλή διδακτική, διοικητική και λογιστική διαχείριση του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ..
 • •Να ελέγχουν την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και να μεριμνούν για την προσαρμογή του στις εκάστοτε ανάγκες, μόνο μετά από εξουσιοδότηση της Ε.Δ.Ε., να αυξομειώνουν και να αναδιανέμουν τα προϋπολογισθέντα ποσά στην κάθε κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, τα οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τις οικείες Συνελεύσεις για διετή θητεία. Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και κατά τη λήξη της διετούς θητείας της, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας, συντάσσει τον απολογισμό του.

5. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (στη συνέχεια Ε.Μ.Σ.), η οποία αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του ν. 4485/2017. Ειδικότερα, αν η Επιτροπή κρίνει την εισήγηση ελλιπή, διαφωνεί ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, καθώς και αν διαπιστώνει αλληλεπικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων που τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος θεραπεύουν, αναπέμπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών την εισήγηση στην Ε.Δ.Ε. με αιτιολογημένη απόφασή της. Η Ε.Δ.Ε., αφού λάβει υπόψη τις υποδείξεις της Ε.Μ.Σ., υποβάλλει εκ νέου σε αυτήν, την εισήγησή της. Αν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, για δεύτερη φορά η Ε.Μ.Σ. δεν κάνει αποδεκτή την εισήγηση, η Ε.Δ.Ε. μπορεί να υποβάλει απευθείας την εισήγησή της στη Σύγκλητο.

6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (στη συνέχεια Ε.Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4485/2017). Τα πέντε (5) μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτή/τριας και επίκουρου άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές/τριες από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι/ες έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους επισκέπτες/τριες διδάσκοντες/ουσες στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες/ουσες
σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρισ. της Σχολής. Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης, εκτός από τον/την φοιτητή/τρια, του οποίου η θητεία είναι ετήσια. Η ιδιότητα του/της Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως 6 του ν. 4485/2017, καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο άρθρο προέρχονται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και σκοπό έχουν την γρηγορότερη πρόσβαση σε επιλεγμένα σημεία που πιθανόν να ενδιαφέρουν τους τρέχοντες ή υποψήφιους φοιτητές του προγράμματος.


  Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο άρθρο προέρχονται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και σκοπό έχουν την γρηγορότερη πρόσβαση σε επιλεγμένα σημεία που πιθανόν να ενδιαφέρουν τους τρέχοντες ή υποψήφιους φοιτητές του προγράμματος.
Ο πλήρης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Για την υλοποίηση του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι διδάσκοντες/ουσες προέρχονται κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α' 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017.

Η συμμετοχή στο Δ.Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 99 του ν. 4310/2014 (Α' 258)».

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αποφασίσει:

 • την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή
 • την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 (Α' 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή
 • νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Επιπλέον, η Ε.Δ.Ε. με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει ως επισκέπτες καταξιωμένους/ες επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο μαθημάτων του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω, και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού καθώς και σε υποψήφιους/ες διδάκτορες των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Η Ε.Δ.Ε. ή η Διεύθυνση του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένες να αναθέτουν διδασκαλία σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ούτε τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ, αν καλύπτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επίβλεψη της Μ.Δ.Ε., η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.

Η κατάσταση με τους διδάσκοντες του προγράμματος είναι προσβάσιμη από το κεντρικό μενού της ιστοσελίδας ή από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο άρθρο προέρχονται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και σκοπό έχουν την γρηγορότερη πρόσβαση σε επιλεγμένα σημεία που πιθανόν να ενδιαφέρουν τους τρέχοντες ή υποψήφιους φοιτητές του προγράμματος.
Ο πλήρης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. βρίσκεται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για την υλοποίηση του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εξοπλισμός) του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και ο ειδικός εξοπλισμός που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», του οποίου η ίδρυση προτείνεται με την παρούσα εισήγηση και υποστήριξε τη λειτουργία του για το διάστημα 2015-2018.|

 • ειδική αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη με σύγχρονα εποπτικά μέσα και τεχνολογική υποστήριξη
 • αίθουσα τηλεδιασκέψεων
 • εργαστήριο Η/Υ
 • βιβλιοθήκη
 • αναγνωστήριο