Το πρόγραμμα

Διδακτικό προσωπικό

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τα μαθήματα παραδίδονται από διδάσκοντες καθηγητές των δύο συνεργαζόμενων τμημάτων, του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δ.Π.Θ. και του Facolta di Scienze della Formazione του S.O.B. ή άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α').

Η κατάσταση με τους διδάσκοντες του προγράμματος είναι προσβάσιμη από το κεντρικό μενού της ιστοσελίδας ή από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ