Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών του κοινού Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο όπως και οι μονάδες που φέρει το καθένα τους αναγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω άρθρο:

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών