Στόχοι του προγράμματος-Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του Διακρατικού, Διαπανεπιστημιακού, Διατμηματικού Προγράματος Μεταπτυχιακών Σπουδων (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.), μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής και άσκησης, είναι:
α. η εξειδίκευση και επικαιροποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης πτυχιούχων ελληνικών, ιταλικών ή άλλων ευρωπαϊκών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών υπό το πρίσμα της Δια Βίου Μάθησης, στους τομείς
− της ψυχοπαιδαγωγικής
− της διδακτικής μεθοδολογίας
− της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής/εκπαίδευσης
− των νέων τεχνολογιών διδασκαλίας και εκπαίδευσης

β. η διασφάλιση των επιστημονικών προϋποθέσεων για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
γ. η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα καταστούν ικανοί να παράγουν νέα γνώση στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς.