Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.


Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει 12 συνολικά μαθήματα στα 3 πρώτα εξάμηνα σπουδών, από τα οποία τα 7 προσφέρονται από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τα 5 από το Facolta di Scienze della Formazione (F.S.F.) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa της Νάπολης (Σύνολο 90 ECTS).

Κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών και με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των 90 μονάδων ECTS θα πρέπει να συγγράψει μία μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της οποίας οι μονάδες ECTS ορίζονται σε 30.

Η εξειδίκευση διασφαλίζεται με την εκπόνηση δύο σχεδίων εργασίας (projects) που προσφέρονται από τα δύο Τμήματα στο Γ' Εξάμηνο και συνιστούν πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών μαθημάτων ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές των μεταπτυχιακών φοιτητών και από το θέμα της Διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΦΠΠΧ 1
ΓΦΠΠΧ 2
ΓΦΠΠΧ 3
ΓΦΠΠΧ 4
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διδακτική Μεθοδολογία
Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
ECTS
8
8
7
7

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΦΠΠΧ 5
ΓΦΠΠΧ 6
FSF 1
FSF 2
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
Παιδαγωγική της εκπαιδευτικής σχέσης
Παιδαγωγική ενσωμάτωσης
ECTS
8
7
8
7

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ
FSF 3
FSF 4
ΓΦΠΠΧ 7
FSF 5
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ψυχοπαιδαγωγική των διαφορών
Αυτοβιογραφικές και αφηγηματικές τεχνικές
Σχέδιο εργασίας (Project) εξειδίκευσης
Σχέδιο εργασίας (Project) εξειδίκευσης
ECTS
7
7
8
8

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ECTS
30
 ΣΥΝΟΛΟ
120 ECTS