Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. τα μαθήματα θα παραδίδονται από διδάσκοντες Καθηγητές των συνεργαζόμενω Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ. και F.S.F. του S.O.B. ή άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ́).

Περισσότερες πηλροφορίες για την ομάδα διδασκόντων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω σύνδεσμο:

 Κατάλογος διδασκόντων Π.Μ.Σ.