Το κοινό Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» με τις εξής κατευθύνσεις:

  1. Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό
  2. Διδακτική μεθοδολογία: καινοτομίες στη διδακτική πράξη
  3. Διδακτική μεθοδολογία: εκπαίδευση ενηλίκων
  4. Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση