Το πρόγραμμα

Στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της Ιταλίας ή άλλων χωρών της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Σχετικά άρθρα:

Ο αριθμός εισακτέων στο κοινό Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) άτομα κατ’ έτος.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, συνεκτιμώνται τα ακόλουθα:

  • Ο βαθμός πτυχίου.
  • Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης.

 

Σκοπός του Διακρατικού, Διαπανεπιστημιακού, Διατμηματικού Προγράματος Μεταπτυχιακών Σπουδων (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.), μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής και άσκησης, είναι:
α. η εξειδίκευση και επικαιροποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης πτυχιούχων ελληνικών, ιταλικών ή άλλων ευρωπαϊκών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών υπό το πρίσμα της Δια Βίου Μάθησης, στους τομείς
− της ψυχοπαιδαγωγικής
− της διδακτικής μεθοδολογίας
− της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής/εκπαίδευσης
− των νέων τεχνολογιών διδασκαλίας και εκπαίδευσης

β. η διασφάλιση των επιστημονικών προϋποθέσεων για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
γ. η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα καταστούν ικανοί να παράγουν νέα γνώση στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς.

Το κοινό Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» με τις εξής κατευθύνσεις:

  1. Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό
  2. Διδακτική μεθοδολογία: καινοτομίες στη διδακτική πράξη
  3. Διδακτική μεθοδολογία: εκπαίδευση ενηλίκων
  4. Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση