(Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 2η συνάντηση - 1η ημέρα, α' μέρος (Μ. Δημάση)

ΓΦΠΠΧ 3 (Β' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
Data: 25 Aprile 2020 09:00 - 13:00

  • Μειονοτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή, νομοθετικό πλαίσιο, προβλήματα και προβληματισμοί, προοπτικές
  • Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα - Εκπαιδευτική διαχείριση

 

Τρόπος διεξαγωγής:
Διαδικτυακά (Skype for Business)
Διδάσκων/ουσα:
Μαρία Δημάση
Τίτλος:
Καθηγήτρια
Θέση:
Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.
Γνωστικό αντικείμενο:
Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο

 

Altre date


  • 25 Aprile 2020 09:00 - 13:00