(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 2η συνάντηση - 1η ημέρα (Μ. Δημάση)

ΓΦΠΠΧ 1 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία
Data: 14 Dicembre 2018 17:00 - 21:00

Μέθοδο Project (Σχέδιο Εργασίας)

 

Τρόπος διεξαγωγής:
Διαδικτυακά & Δια Ζώσης
Διδάσκων/ουσα:
Μαρία Δημάση
Τίτλος:
Καθηγήτρια
Θέση:
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ
Γνωστικό αντικείμενο:
Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο

 

Altre date


  • 14 Dicembre 2018 17:00 - 21:00