(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 1η συνάντηση - 2η ημέρα, α' μέρος (Μ. Δημάση)

ΓΦΠΠΧ 1 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία
Data: 24 Novembre 2018 09:00 - 13:30

(Συνέχεια από την προηγούμενη συνάντηση)

1. Διδακτική μεθοδολογία: Εννοιολογικές οριοθετήσεις
2. Διδακτική μεθοδολογία: Διδακτικές θεωρίες
3. Διδακτική μεθοδολογία: Μέθοδοι διδασκαλίας
3.1. Ταξινομήσεις αρχών διδασκαλίας
3.2. Ταξινομήσεις στόχων
4. Αναλυτικά Προγράμματα: σύντομη εννοιολόγηση

 

Τρόπος διεξαγωγής:
Διά Ζώσης
Διδάσκων/ουσα:
Μαρία Δημάση
Τίτλος:
Καθηγήτρια
Θέση:
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Γνωστικό αντικείμενο:
Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο

 

Altre date


  • 24 Novembre 2018 09:00 - 13:30