(Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρ. ΔΔΔΠΜΣ) 1η συνάντηση - 1η ημέρα (Μ. Δημάση)

ΓΦΠΠΧ 1 (Α' ΚΥΚΛΟΣ Επανιδρυθέντος ΔΔΔΠΜΣ) - Διδακτική Μεθοδολογία
Data: 23 Novembre 2018 17:00 - 21:00

1. Διδακτική μεθοδολογία: Εννοιολογικές οριοθετήσεις
2. Διδακτική μεθοδολογία: Διδακτικές θεωρίες
3. Διδακτική μεθοδολογία: Μέθοδοι διδασκαλίας
3.1. Ταξινομήσεις αρχών διδασκαλίας
3.2. Ταξινομήσεις στόχων
4. Αναλυτικά Προγράμματα: σύντομη εννοιολόγηση

 

Τρόπος διεξαγωγής:
Διά Ζώσης
Διδάσκων/ουσα:
Μαρία Δημάση
Τίτλος:
Καθηγήτρια
Θέση:
Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.
Γνωστικό αντικείμενο:
Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο

 

Altre date


  • 23 Novembre 2018 17:00 - 21:00