Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων στο κοινό Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) άτομα κατ’ έτος.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, συνεκτιμώνται τα ακόλουθα:

 • Ο βαθμός πτυχίου.
 • Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης.

 

Θα ληφθούν υπόψη:

 • η αποδεδειγμένη γνώση μιας τουλάχιστον δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής) σε επίπεδο αντίστοιχο του FC (ή άνω των 505 μονάδων από το TOEIC).
 • τα πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 • το συγγραφικό ή ερευνητικό έργο
 • συστατικές επιστολές από πρόσωπα από τον ακαδημαϊκό ή ερευνητικό χώρο για τους υποψήφιους που δεν προέρχονται από το Τμήμα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στη  συνέχεια, μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και κατά το διάστημα που θα ορίζεται με αντίστοιχη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στη Γραμματεία  του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.στη διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 1 (Β' κτίριο),  69100, Κομοτηνή.

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (κατεβάστε τη φόρμα στο: http://dddpms.bscc.duth.gr -> ΑΡΧΕΙΟ -> ΕΝΤΥΠΑ).
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σχετική πράξη του  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ) περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας τους.
 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 4. Αποδεικτικά γνώσης ευρωπαϊκών γλωσσών.
 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Οι μη Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποίηση ελληνομάθειας (επίπεδο Γ1). Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας ομοταγούς αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
 7. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Σχετικά άρθρα:


  Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο άρθρο προέρχονται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και σκοπό έχουν την γρηγορότερη πρόσβαση σε επιλεγμένα σημεία που πιθανόν να ενδιαφέρουν τους τρέχοντες ή υποψήφιους φοιτητές του προγράμματος.
Ο πλήρης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.