Για την υλοποίηση του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι διδάσκοντες/ουσες προέρχονται κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α' 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017.

Η συμμετοχή στο Δ.Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 99 του ν. 4310/2014 (Α' 258)».

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αποφασίσει:

  • την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή
  • την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 (Α' 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή
  • νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Επιπλέον, η Ε.Δ.Ε. με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει ως επισκέπτες καταξιωμένους/ες επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο μαθημάτων του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω, και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού καθώς και σε υποψήφιους/ες διδάκτορες των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Η Ε.Δ.Ε. ή η Διεύθυνση του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένες να αναθέτουν διδασκαλία σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ούτε τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ, αν καλύπτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επίβλεψη της Μ.Δ.Ε., η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.

Η κατάσταση με τους διδάσκοντες του προγράμματος είναι προσβάσιμη από το κεντρικό μενού της ιστοσελίδας ή από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο άρθρο προέρχονται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και σκοπό έχουν την γρηγορότερη πρόσβαση σε επιλεγμένα σημεία που πιθανόν να ενδιαφέρουν τους τρέχοντες ή υποψήφιους φοιτητές του προγράμματος.
Ο πλήρης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. βρίσκεται στους παρακάτω συνδέσμους: