Το τμήμα

Log in

quality-of-life.jpg

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό Τμήμα και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2000. Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 90/2000, στα πλαίσια του Προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) για τη Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.).
Το Τμήμα σύμφωνα με το Ιδρυτικό του Διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξείνιων Χωρών, ιδίως των ελληνικής καταγωγής και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων και λοιπών. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως στελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Παρευξείνιες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση γλώσσας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών στις προαναφερθείσες χώρες ή ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα ή ως μεταφραστές κειμένων».
Το Τμήμα στεγάζεται στο Παλιό Κτίριο του Τμήματος της Νομικής (Κτίριο Β') και συμπληρώνει την ανάπτυξη του Δ.Π.Θ. μαζί με άλλα έξι Τμήματα που ιδρύθηκαν τα δυο τελευταία έτη.
Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. στην υπ' αριθ. 563/30-10-2001, συνεδρίασή της ενέκρινε πρόταση της υπ' αριθ. 8/1-10-2001 Π.Γ.Σ. του Τμήματος για την ίδρυση και λειτουργία στο Τμήμα των παρακάτω Τομέων:

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Συντονίζει όλα τα γνωστικά αντικείμενα τα απαραίτητα για την κατάρτιση επιστημόνων με γνώσεις στα γλωσσικά, γλωσσολογικά και φιλολογικά θέματα των παρευξείνιων λαών.
Καλύπτει α) τα γλωσσικά αντικείμενα (παρευξείνιες και δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες), β) τα γλωσσολογικά γνωστικά αντικείμενα, στα οποία περιλαμβάνονται εκτός των θεωρητικών ή εφαρμοσμένων γλωσσολογικών μαθημάτων, τα μαθηματα που αναφέρονται στη μετάφραση και τη διερμηνεία γ) τα γνωστικά αντικείμενα της διδακτικής των παρευξείνιων γλωσσών και δ) τα φιλολογικά γνωστικά αντικείμενα (γραμματεία και λογοτεχνία των παρευξείνιων λαών).

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συντονίζει όλα τα γνωστικά αντικείμενα, τα απαραίτητα για την κατάρτιση επιστημόνων με γνώσεις στην ιστορία και τον πολιτισμό των παρευξείνιων λαών.
Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: α) της Ιστορίας (γενική επισκόπηση του παρευξείνιου χώρου, ιστορία συγκεκριμένων χρονικών περιόδων του παρευξείνιου χώρου, ιστορία και αρχαιολογία του καθενός παρευξείνιου λαού, αντίστοιχοι τομείς αρχαιολογίας), β) του Πολιτισμού (θρησκειολογική επισκόπηση του παρευξείνιου χώρου, λαογραφία - εθνογραφία - κοινωνική δημογραφία - περιβάλλον, αισθητική και αρχιτεκτονική των παρευξείνιων λαών, εθνομουσικολογία των παρευξείνιων χωρών).

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Συντονίζει όλα τα γνωστικά αντικείμενα, τα απαραίτητα για την κατάρτιση επιστημόνων με γνώσεις στην Κοινωνιολογία, στην Οικονομία και στις Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις, στον παρευξείνιο χώρο και τα συναφή.
Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: α) της Κοινωνιολογίας (εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, σύγχρονες τάσεις στην κοινωνική θεωρία, ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών και τα συναφή), β) του Δικαίου (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο εμπορικών συναλλαγών στον παρευξείνιο χώρο, στοιχεία Δημοσίου Δικαίου), γ) της Οικονομίας {Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων, στοιχεία πολιτικής οικονομίας, ο παρευξείνιος χώρος στην παγκόσμια οικονομική οργάνωση, οικονομική δυναμική του παρευξείνιου χώρου, Ο.Σ.Ε.Π. (Οικονομική Συνεργασία Εύξεινου Πόντου) και Ευρωπαϊκή Ένωση} και δ) των Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων (Δημόσιες σχέσεις, Διεθνείς σχέσεις στον παρευξείνιο χώρο, Διεθνείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στον παρευξείνιο χώρο, Ελληνική πολιτική στον παρευξείνιο χώρο και τα συναφή).