Χρονική διάρκεια

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στη συνέχεια Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα γίνεται η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος και των μαθημάτων εξειδίκευσης. Στη διάρκεια του τετάρτου εξαμήνου εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (στη συνέχεια Μ.Δ.Ε.).
Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσίασης της Μ.Δ.Ε.
Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρία είναι υποχρεωμένος/η να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης διάρκειας σπουδών του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο όπως και οι μονάδες που φέρει το καθένα τους αναγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω άρθρο:

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών


 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο άρθρο προέρχονται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και σκοπό έχουν την γρηγορότερη πρόσβαση σε επιλεγμένα σημεία που πιθανόν να ενδιαφέρουν τους τρέχοντες ή υποψήφιους φοιτητές του προγράμματος.
Ο πλήρης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.