Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.


Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει 12 συνολικά μαθήματα στα 3 πρώτα εξάμηνα σπουδών, από τα οποία τα 7 προσφέρονται από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τα 5 από το Facolta di Scienze della Formazione (F.S.F.) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa της Νάπολης (Σύνολο 90 ECTS).

Κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών και με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των 90 μονάδων ECTS θα πρέπει να συγγράψει μία μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της οποίας οι μονάδες ECTS ορίζονται σε 30.

Η εξειδίκευση διασφαλίζεται με την εκπόνηση δύο σχεδίων εργασίας (projects) που προσφέρονται από τα δύο Τμήματα στο Γ' Εξάμηνο και συνιστούν πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών μαθημάτων ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές των μεταπτυχιακών φοιτητών και από το θέμα της Διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η: Διδακτική μεθοδολογία: καινοτομίες στη διδακτική πράξη

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΦΠΠΧ 1
ΓΦΠΠΧ 2
ΓΦΠΠΧ 3
ΓΦΠΠΧ 4
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διδακτική Μεθοδολογία
Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
ECTS
8
8
7
7

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΦΠΠΧ 5
ΓΦΠΠΧ 6
FSF 1
FSF 2
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
Παιδαγωγική της εκπαιδευτικής σχέσης
Παιδαγωγική ενσωμάτωσης
ECTS
8
7
8
7

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ
FSF 3
FSF 4
ΓΦΠΠΧ 7
FSF 5
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ψυχοπαιδαγωγική των διαφορών
Αυτοβιογραφικές και αφηγηματικές τεχνικές
Σχέδιο εργασίας (Project) εξειδίκευσης σε θέματα Διδακτικής μεθοδολογίας/καινοτομιών στη διδακτική πράξη
Σχέδιο εργασίας (Project) εξειδίκευσης σε θέματα Διδακτικής μεθοδολογίας/καινοτομιών στη διδακτική πράξη
ECTS
7
7
8
8

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ECTS
30
 ΣΥΝΟΛΟ
120 ECTS

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η: Διδακτική μεθοδολογία: εκπαίδευση ενηλίκων

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΦΠΠΧ 1
ΓΦΠΠΧ 2
ΓΦΠΠΧ 3
ΓΦΠΠΧ 4
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διδακτική Μεθοδολογία
Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
ECTS
8
8
7
7

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΦΠΠΧ 5
ΓΦΠΠΧ 6
FSF 1
FSF 2
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
Παιδαγωγική της εκπαιδευτικής σχέσης
Παιδαγωγική ενσωμάτωσης
ECTS
8
7
8
7

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ
FSF 3
FSF 4
ΓΦΠΠΧ 7
FSF 5
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ψυχοπαιδαγωγική των διαφορών
Αυτοβιογραφικές και αφηγηματικές τεχνικές
Σχέδιο εργασίας (Project) εξειδίκευσης σε θέματα Διδακτικής μεθοδολογίας/εκπαίδευσης ενηλίκων
Σχέδιο εργασίας (Project) εξειδίκευσης σε θέματα Διδακτικής μεθοδολογίας/εκπαίδευσης ενηλίκων
ECTS
7
7
8
8

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ECTS
30
 ΣΥΝΟΛΟ
120 ECTS

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η: Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση/Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΦΠΠΧ 1
ΓΦΠΠΧ 2
ΓΦΠΠΧ 3
ΓΦΠΠΧ 4
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διδακτική Μεθοδολογία
Επιστημονική Τεχνογραφία/Μεθοδολογία Έρευνας
Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Μειονοτήτων
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
ECTS
8
8
7
7

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΦΠΠΧ 5
ΓΦΠΠΧ 6
FSF 1
FSF 2
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτισμικός Εγγραμματισμός
Παιδαγωγική της εκπαιδευτικής σχέσης
Παιδαγωγική ενσωμάτωσης
ECTS
8
7
8
7

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ
FSF 3
FSF 4
ΓΦΠΠΧ 7
FSF 5
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ψυχοπαιδαγωγική των διαφορών
Αυτοβιογραφικές και αφηγηματικές τεχνικές
Σχέδιο εργασίας (Project) εξειδίκευσηςσε θέματα Διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και εκπαίδευσης/Ψυχοπαιδαγωγικών εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό
Σχέδιο εργασίας (Project) εξειδίκευσηςσε θέματα Διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και εκπαίδευσης/Ψυχοπαιδαγωγικών εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό
ECTS
7
7
8
8

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ECTS
30
 ΣΥΝΟΛΟ
120 ECTS

 

Το σύνολο των διδακτικών ωρών που αντιστοιχούν στα μαθήματα τα οποία αναφέρονται στο πρόγραμμα ανέρχεται σε τετρακόσιες (400).

Οι διακόσιες τριάντα (230) διδακτικές ώρες παραδίδονται από Έλληνες/ίδες διδάσκοντες/ουσες, στην έδρα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και επιλεγμένων εξωτερικών συνεργατών.

Οι εκατόν εβδομήντα (170) διδακτικές ώρες μαθημάτων παραδίδονται από διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης στην Κομοτηνή, έδρα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και/ή στη Νάπολη, έδρα του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa.

Γλώσσες μαθημάτων: ελληνική και ιταλική.

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται την 1η Οκτωβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους και η λήξη των μαθημάτων την 30ή Ιουλίου.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμά του. Τα μαθήματα θα διεξάγονται την τελευταία Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή κάθε μήνα. Τα υπόλοιπα τρία (3) Σαββατοκύριακα θα γίνονται μαθήματα ιταλικής γλώσσας.

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν/μία ή περισσότερους/ες διδάσκοντες/ουσες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η συντονιστής/τρια του μαθήματος.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή εξέταση ή εργασία ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/τη διδάσκοντα/ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη φύση του κάθε μαθήματος. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από το μηδέν (0) ως το δέκα (10):

  • Άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10),
  • Λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και σαράντα εννέα (8,49),
  • Καλώς από πέντε (5) ως και έξι και σαράντα εννέα (6,49).

Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος από το μέλος Δ.Ε.Π. - υπευθύνου/συντονιστή του μαθήματος.

Το κάθε μάθημα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των περιεχομένων του.

Η από απόσταση εκπαίδευση δεν ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνόλου των διδακτικών ωρών και γίνεται σε πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης διαδραστικού τύπου του Δ.Π.Θ..

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας. Οι απουσίες δεν μπορούν να ξεπερνούν το 1/5 των διδακτικών ωρών. Στην περίπτωση που ο αριθμός απουσιών είναι μεγαλύτερος και οι λόγοι απουσίας είναι σοβαροί (εξαιρουμένων των επαγγελματικών υποχρεώσεων), τότε μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας η περίπτωση εξετάζεται από την Ε.Δ.Ε. για την τελική έγκριση.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των παρουσιών αυτών δεν επιτευχθεί, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών/ούσα στο μάθημα αυτό.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων καταχωρούνται στο προσωπικό portfolio κάθε μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.. Πρόσβαση σε αυτό έχουν ο/η διαχειριστής/τρια της ιστοσελίδας, ο/η γραμματέας και ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής /τρια.

Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να βελτιώσει τη βαθμολογία του.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τον Μέσο Όρο (στο εξής Μ.Ο.) των μαθημάτων καθενός από τα τρία πρώτα εξάμηνα (ποσοστό 75%) και τον βαθμό της Μ.Δ.Ε. (ποσοστό 25%).

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του/της φοιτητή/τριας.


 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο άρθρο προέρχονται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και σκοπό έχουν την γρηγορότερη πρόσβαση σε επιλεγμένα σημεία που πιθανόν να ενδιαφέρουν τους τρέχοντες ή υποψήφιους φοιτητές του προγράμματος.
Ο πλήρης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.