ΦΕΚ 915/5-4-2016 Popular

By 2683 downloads

Τροποποίηση της αριθ. 74/2015 Απόφασης Πρύτανη (ΦΕΚ 1204/23−6−2015 τ.Β΄) για τη λειτουργία του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze délla Formazione) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλίας).